Name stampmama
 Subject [동영상] 컵받침/코스터에 스탬프 찍어서 장식하기!
 Access 224

  

스탬프 찍거나, 캘리그라피 글씨 쓰기 좋은 소재의 컵받침(코스터) ▪컵받침/코스타 - 원형, 꽃모양, 사각형 https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=0105_00002 ▪크래프트 컵받침/코스타 - 원형, 꽃모양, 사각형 https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=0105_00002_3 ▪블랙 컵받침/코스타 - 원형, 꽃모양, 사각형 https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=0105_00002_2 ▪코르크 컵받침/코스타 - 사각, 원형 https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=0105_00002_4 ▪태피스트리 스탬프 모두보기 https://www.stampmama.com/src/products/products_list.php?product_category_id=177 ▪유성 잉크 패드 StazOn Midi Ink Pad

Emerald City / Cactus Green https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=SZ-MIDI ▪VersaCraft Cube 패브릭잉크패드 스몰

Pale Lilac / Pale Blue / Cerulean Blue https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=ink_fabrico_1 ▪VersaCraft Koma Keiko Cube 패브릭잉크패드 코마케이코 스몰

K25 https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=ink_fabrico_k ▪VersaFine Clair

Nocturne https://www.stampmama.com/src/products/products_detail.php?product_mst_id=clair

 

 

 Comment
Name:     Password:       

[동영상] 돌돌 말아 만드는 꽃송이~
[동영상] 크래프트 무지 봉투 위에 스탬프 장식으로 빈티지 무드 가득!